Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων όπως εγκρίνεται και επικυρώνεται από την ανώτατη διοίκηση είναι η παρακάτω:

Η επιχείρηση “ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.” αποτελεί πρωτοπόρο επιχείρηση στον Ελλαδικό χώρο με πεδίο δραστηριότητας την «Αποθήκευση, ανασυσκευασία (πακετοποίηση), διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης και τροφίμων σε ψύξη». Μέσω της λειτουργίας της, που διέπεται από την τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000:2018 δεσμεύεται για:

• την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παράγει
• τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης
• τη μέτρηση και την αδιάλειπτη παρακολούθηση κρίσιμων στοιχείων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση των προϊόντων και της επίδοσης της επιχείρησης
• τη συνεχή βελτίωση της Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
• την παροχή το πλαισίου για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των στόχων του ΣΔΑΤ
• την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων,
• την αντιμετώπιση των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας,
• την εκπαίδευση των εργαζομένων της για την ασφάλεια τροφίμων.
• την περιοδική ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της
• την πάγια επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης

Κατερίνη, 22.05.2023

Η Ανώτατη Διοίκηση