Διοίκηση

Φθηνά και τοπικά

Η εταιρεία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. από το 1973 μέχρι και σήμερα προσπαθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στις καλύτερες δυνατές τιμές στηρίζοντας τοπικούς παραγωγούς και προϊόντα.

Από το μικρό μπακάλικο των Φωτεινών του 1973 έως την αλυσίδα των καταστημάτων σήμερα, άλλαξαν πολλά. Αυτό που δεν άλλαξε ποτέ, είναι η αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών και ο ανθρώπινος χαρακτήρας συμπεριφοράς τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους προμηθευτές.

Σήμερα η αλυσίδα αριθμεί 17 φυσικά καταστήματα σε 3 νομούς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Ασφάλειας Τροφίμων

Η επιχείρηση “ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.” αποτελεί πρωτοπόρο επιχείρηση στον Ελλαδικό χώρο με πεδίο δραστηριότητας την «Αποθήκευση, ανασυσκευασία (πακετοποίηση), διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής (προϊόντα παντοπωλείου)». Μέσω της λειτουργίας της, που διέπεται από την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 και EN ISO 22000:2018 δεσμεύεται για:

· την κατανόηση και κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της

· την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παράγει

· τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

· την κατανόηση ως προς τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της

· την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες

· την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας & της Ασφάλειας των εργαζομένων της

· τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης

· τη θέσπιση και παρακολούθηση επίτευξης σκοπών και στόχων αναφορικά με το Περιβάλλον, την Υγεία & την Ασφάλεια των Εργαζομένων της και την Ασφάλεια Τροφίμων

· την εκπαίδευση των εργαζομένων της για την υλοποίηση των υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου λειτουργίας και την ασφάλεια τροφίμων.

· την ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων στον προσδιορισμό των στόχων και της συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης

· τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων και των εκπροσώπων τους (όταν υφίστανται)

· την απόδοση στον εξωτερικό και εσωτερικό πελάτη κεντρικού ρόλου για την ανάπτυξη της επιχείρησης

· τη μέτρηση και την αδιάλειπτη παρακολούθηση κρίσιμων στοιχείων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση των προϊόντων και της επίδοσης της επιχείρησης

· τη συνεχή βελτίωση της Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Ασφάλειας Τροφίμων

· την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της

· τον έλεγχο των εξωτερικών της παρόχων αναφορικά με τη συμμόρφωση των παραπάνω

· την περιοδική ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της

· την πάγια επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης

 

Κατερίνη, 05.05.2020

 

Η Ανώτατη Διοίκηση