Εγχειρίδιο Διαχείρισης COVID – SHIELD

Εγχειρίδιο Διαχείρισης COVID – SHIELD

Πολιτική COVID-SHIELD

Η επιχείρηση “ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.” αποτελεί πρωτοπόρο επιχείρηση στον Ελλαδικό χώρο με πεδίο δραστηριότητας την «Λειτουργία Υπεραγορών (Supermarkets)». Μέσω της λειτουργίας της, που διέπεται από την τήρηση των απαιτήσεων του ιδιωτικού σχήματος TÜV AUSTRIA Covid-Shield, δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη και καθολική υιοθέτηση των υγειονομικών πρωτόκολλων, όπως αυτά δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές (ΕΟΔΥ, WHO, κλπ), τόσο για τον τομέα δραστηριότητας λειτουργίας υπεραγορών (supermarkets), όσο και για τον μαζικό πληθυσμό.
 • Την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου κορωνοϊού 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19), που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, σε όλες τις υποδομές και σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα της εταιρίας.
 • Τη δημιουργία, εφαρμογή, έλεγχο, ανασκόπηση και αναθεώρηση ενός “Σχεδίου Δράσης” που περιλαμβάνει δείκτες παρακολούθησης που αφορούν, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά:
  • Ώρες εκπαίδευσης/κατάστημα
  • Παράδοση ΜΑΠ/εργαζόμενο
  • Αριθμό Κρουσμάτων/χρόνο
  • Απολυμάνσεις χώρων/ημέρα λειτουργίας
  • κα
 • Την παροχή των απαραίτητων πόρων για την προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων για την αποφυγή της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της και τη συνεχή ευαισθητοποίηση των εξωτερικών παρόχων της για την αποφυγή της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.
 • Την ενημέρωση των πελατών, με τεκμηριωμένο τρόπο, για τους εκάστοτε περιορισμούς εισόδου και περιήγησης εντός των καταστημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές (ΕΟΔΥ, WHO, κλπ),
 • Την προστασία προσωπικών δεδομένων πελατών, εργαζομένων ή συνεργατών της εταιρίας αναφορικά με στοιχεία που αφορούν πιθανή εξάπλωση της νόσου COVID-19 μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Την συνέργεια του παρόντος συστήματος διαχείρισης με τα ήδη πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 και EN ISO 22000:2018

Οι δεσμεύσεις της παρούσας Πολιτικής επεκτείνονται στην εφαρμογή της κατάλληλης συμπεριφοράς και στα βοηθητικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού (αποθηκευτικοί χώροι, εταιρικά οχήματα κλπ), αλλά και σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη , όπως επίσης ισχύουν και για όλους τους εξωτερικούς οργανισμούς, που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις λειτουργίας της εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται τακτικά ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωση της με τις τρέχουσες εξελίξεις και διατηρείται πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες και υπεύθυνες Αρχές.

Κατερίνη, 06.08.2020

Η Ανώτατη Διοίκηση

 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Covid-Shield
Σελίδα
ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.
Πολιτική

Απαγορεύεται η μερική ή ολική ανατύπωση του
Έκδοση: 01, Ημερομηνία: 06.08.2020
1
παρόντος χωρίς την γραπτή άδεια της ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.